Leather Repair Company Holland

Algemene en Leveringsvoorwaarden


De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01SEP2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


ART. 1: Algemene bepaling

Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en niet deze van kopers of klanten. Bijzondere voorwaarden wijzigen deze algemene voorwaarden slechts in die punten waarop ze betrekking hebben endienen schriftelijk te worden overeengekomen.


ART. 2: Prijsaanbiedingen en bestellingen

Onze prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en voor herziening vatbaar. Catalogie en tarieven kunnen steeds, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.
Alle taksen en lasten blijven steeds ten laste van koper of klant.
Het accepteren van een bestelling geschiedt slechts vrijblijvend ten aanzien van prijs en leveringsplicht. Wij hebben het recht een order slechts gedeeltelijk uit te voeren en een in uitvoering zijnde order te staken.

Wij behouden ons steeds het recht dergelijk privilege zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

Wij hanteren geen minimale afnameverplichting voor onze professionele klanten. Echter, verzending van goederen op onze kosten zal pas geschieden vanaf een aankoopbedrag van € 250,- exclusief BTW (zieART. 3: Leveringen)


ART. 3: Leveringen

Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en worden niet door ons gewaarborgd. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringsdatum eenzijdig geannuleerd worden dan na voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling en mits opgave van een uiterste doch redelijke leveringstermijn.
Laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot weigering.
Het nazien van hoeveelheid en kwaliteit moet op het ogenblik der levering geschieden.
De goederen worden afgeleverd uit onze magazijnen.
Alle risico’s, ook toeval of overmacht, gaan over op de koper vanaf het ogenblik waarop de goederen onze magazijnen verlaten, ook wanneer bedongen zou zijn dat de goederen bij de klant bezorgd worden.


We brengen per particuliere zending het bedrag inclusief BTW in rekening voor verzending in Nederland.
Vanaf een bestelbedrag van € 80,- inclusief BTW worden geen verzendkosten aangerekend. Wij kunnen enkel producten verzenden binnen Nederland. Bestellingen zullen binnen 5 werkdagen worden verzonden. Indien hiervan afgeweken wordt, nemen wij contact met u op. Mocht u vragen hebben over uw levering, neemt u dan gerust contact met ons op.


Voor onze professionele klanten verrekenen wij de verzendkost naargelang het voorgestelde tarief van de pakketdienst, afhankelijk van het gewicht. Indien verkozen wordt om te betalen via de website, zullen de extra transportkosten apart berekend worden en worden vermeld op een mogelijk apparte factuur. Dit gedeelte wordt dan apart overgeschreven op onze rekening. Vanaf een bestelbedrag van € 250,- exclusief BTW zal LRC Holland de verzendkosten dragen.


ART. 4: Bevoorrading

De leveringen aan de koper of klant blijven steeds afhankelijk van de bevoorrading door onze eigen leveranciers en van de algemene toestand van de markt. Wij zijn steeds gerechtigd een levering definitief te verminderen, slechts in gedeelten uit te voeren, op te schorten of zelfs volledig te schrappen, zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op schadevergoeding.
De koper blijft enerzijds gehouden tot de afname van de bestelde hoeveelheden.


ART. 5: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koopprijs, door welke omstandigheid ook, niet ten volle is betaald, behouden wij het eigendomsrecht over alle geleverde goederen en hebben wij het recht deze goederen zonder voorafgaandelijke verwittiging terug te komen halen bij de koper.


ART. 6: Prijs

Onder onze prijs dient verstaan te worden, netto, contant zonder kosten.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst ingevolge de algemene marktomstandigheden of door omstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat zijn wij gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenissen te herzien.


ART. 7: Klachten

Elke klacht moet met een duidelijke omschrijving van de gebreken binnen de acht dagen na levering schriftelijk aangetekend geschieden teneinde ons de mogelijkheid te geven volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet zullen de klachten niet meer aanvaard worden.
Ingebruikname van de geleverde goederen, zij het zelfs gedeeltelijk, heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Zelfs bij tijdige klachten zijn wij nooit verplicht tot nalevering en evenmin tot schadevergoeding welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of verborgen gebreken.


ART. 8: Vertegenwoordigers

Door vertegenwoordigers en/of agenten worden wij slechts gebonden na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.


ART. 8 bis
Indien de klant-koper zijn verplichting niet nakomt zijn wij gerechtigd gedwongen uitvoering van de overeenkomst of ontbinding te eisen.
In geval van ontbinding of verbreking door toedoen van cliënt-koper, komen partijen overeen de schade forfaitair te bepalen op een bedrag
van 35% van de koopprijs incl. taksen.
Deze bepaling geldt onverminderd het recht van de verkoper de werkelijke schade te bewijzen en te vorderen.
In geval de transactie slaat op goederen die op maat worden gemaakt, verbruiksgoederen zoals verven of verfproducten die worden
gemengd of gemaakt en geleverd naar de specifieke wensen van de cliënt, beloopt de schade bij verbreking of ontbinding op 100% van de prijs.


ART. 9: Waarborg

Onze waarborg tijdens de bij voorbaat en schriftelijk overeengekomen termijnen, beperkt zich tot het gratis herstellen in onze werkplaatsen of tot het eenvoudig vervangen van het materiaal dat vooraf door ons defect erkend werd.
Onze waarborg dekt dus niet de vervoerkosten, noch de verplaatsingskosten of werkuren van ons personeel. De waarborg kan, zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn, niet ingeroepen worden, indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of indien het verkeerd gebruikt werd.
De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van normale inwerkstelling en gebruik. Hij zal niet toepasselijk zijn op apparaten of onderdelen die niet door ons werden geleverd. Leather Repair Company Holland zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of door het gebruik van apparaten.


ART. 10: Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onze fout, zelfs niet voor onze zware fout, of voor een fout, zware fout, of opzet van onze ondergeschikten bij de uitvoering van de overeenkomst of naar aanleiding van de overeenkomst begaan.
Evenmin zijn wij aansprakelijk van schade ten gevolge van overmacht, toeval of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Tenslotte zijn wij evenmin aansprakelijk voor alle schade welke de koper ondergaat door het gebruik van de apparaten.


ART. 11: Vrijwaring

De koper zal ons steeds vrijwaren tegen alle aanspraken welke derden zouden laten gelden betreffende de gesloten overeenkomst.


ART. 12: Betaalvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar te Ouddorp, 14 dagen na factuurdatum.
Het trekken van een wissel op de koper heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg. Het betalen van een factuur is nog geen bewijs van betaling van een vorige; elke betaling wordt steeds eerst op onze intresten en kosten, nadien op de oudste nog openstaande factuur ingeschreven.
Zodra factuur of wissel op de vervaldag niet wordt betaald, zijn alle andere facturen of wissels op deze koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk eisbaar. Daarenboven mogen dan altijd de in omloop zijnde orders geannuleerd worden door ons.
Elke factuur die op haar vervaldag niet voldaan is brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% ‘s jaars op als vergoeding van de derving van het kapitaal.


ART. 13: Schadebeding

Onafgezien de bedongen verwijl intresten zal de koper van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de nog verschuldigde hoofdsom wanneer een betaling niet op haar vervaldag geschiedt met een minimum van € 50.


ART. 14: Bevoegdheid

Alle geschillen inbegrepen vordering tot betaling, behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter en de rechtbanken van het arrondissement Rotterdam.


1. Inleiding

De Website-eigenaar, inclusief dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Website” of “Website-eigenaar” of “wij” of “ons” of “onze”) verschaft de informatie op deze website of op een van de pagina’s van de website (“website”) aan bezoekers (“bezoekers”) (cumulatief hierna “u” of “uw” genoemd) onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze websitevoorwaarden, het privacy beleid en andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleid en kennisgevingen die van toepassing kan zijn op een specifieke sectie of module van deze website.


2. Informatie op de website

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de informatie op deze website bij te werken, geven noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of content provider enige verklaringen of garanties, expliciet, impliciet in de wet of residueel, met betrekking tot de volgorde, nauwkeurigheid en volledigheid of betrouwbaarheid van informatie, meningen, informatie over aandelenprijzen, onderzoek informatie, gegevens en / of inhoud op de website (inclusief maar niet beperkt tot informatie die door een derde partij of door gegevens- of inhoudsproviders kan worden verstrekt) (“informatie”) ) en zijn op geen enkele manier gebonden aan enige informatie op de website. de Website Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, enig aspect of kenmerk van deze website te veranderen of te stoppen. Geen enkele informatie mag worden geïnterpreteerd als advies en informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is niet bedoeld voor handelsdoeleinden. U en uw bedrijf vertrouwen op de informatie op deze website op eigen risico. Als u een fout of omissie vindt op deze site, laat het ons dan weten.


3. Handelsmerken

De handelsmerken, namen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk “handelsmerken”) die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de website-eigenaar. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar.


4. Externe links

Externe links kunnen worden verstrekt voor uw gemak, maar ze staan buiten de controle van de Website-eigenaar en er wordt geen enkele verklaring afgelegd met betrekking tot de inhoud ervan. Gebruik of vertrouwen op externe links en de inhoud daarvan is op eigen risico. Wanneer u externe links bezoekt, moet u naar de algemene gebruiksvoorwaarden van die externe website verwijzen. Er zullen geen hypertekstkoppelingen worden gemaakt vanaf een website die door u wordt beheerd of anderszins naar deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar. Neem contact met ons op als u een link naar deze website wilt maken of een link naar uw website wilt aanvragen.


5. Publieke fora en gebruikersinzendingen

De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door u aan de openbare ruimtes wordt verstrekt (waaronder bulletinboards, gehoste pagina’s, chatrooms of andere openbare ruimtes op de website.) Materiaal (door u of door een andere gebruiker ingediend) wordt niet onderschreven, beoordeeld of goedgekeurd door de eigenaar van de website. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om materiaal dat u hebt ingezonden of geplaatst in de openbare ruimtes te verwijderen, zonder kennisgeving aan u, als het op de hoogte is en bepaalt, geheel naar eigen goeddunken dat je bent of de kans dat je dat doet, inclusief maar niet beperkt tot –

5.1 de rechten van andere gebruikers of derden te schelden, te misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden;

5.2 publiceer, post, verdeeld of verspreid lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie;

5.3 berichten plaatsen of uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere vergelijkbare software of programma’s bevatten die de werking van de website-eigenaar en / of het computersysteem en / of het netwerk van een derde partij kunnen schaden;

5.4 inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, andere toepasselijke Belgische of internationale wetten of intellectuele eigendomsrechten van de Website-eigenaar of enige andere derde partij;

5.5 verzend inhoud die marketing- of promotiemateriaal bevat dat bedoeld is om zaken te doen.


6. Specifiek gebruik

U gaat er verder mee akkoord om de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van berichten of materiaal dat onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, seksueel georiënteerd, aanstootgevend, profaan, pornografisch of in strijd is met toepasselijke wetgeving en u hierbij de website-eigenaar schadeloos stelt voor verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten van welke aard dan ook die de website-eigenaar of een derde partij kan lijden die wordt veroorzaakt door of te wijten is aan, direct of indirect, uw gebruik van de website om te verzenden of post een dergelijk bericht of materiaal.


7. Garanties

De website-eigenaar geeft geen garanties, representaties, statements of verklaringen (expliciet, impliciet in de wet of residueel) met betrekking tot de website, de informatie op de website, de persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie verzonden via ons systeem.


8. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies, aansprakelijkheid, schade (direct, indirect of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die kunnen worden geleden door u of een derde partij (inclusief uw bedrijf) ), als gevolg van of direct of indirect toewijsbaar aan uw toegang tot en gebruik van de website, alle informatie op de website, de persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie die via ons systeem wordt verzonden. In het bijzonder zijn noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of inhoudsprovider op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u of enige andere persoon, firma of onderneming voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (direct of indirect), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglating van informatie over aandelenprijzen of de verzending daarvan, of voor acties die zijn ondernomen op basis van deze of die daardoor zijn veroorzaakt of door niet-uitvoering of onderbreking, of beëindiging daarvan.


9. Gebruik van de website

De Website-eigenaar geeft geen enkele garantie of verklaring dat de informatie op de website geschikt is voor gebruik in een ander rechtsgebied (met uitzondering van België). Door de website te bezoeken, garandeert u en vertegenwoordigt u aan de website-eigenaar dat u wettelijk gemachtigd bent om dit te doen en om gebruik te maken van informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld.


10. Algemeen


10.1 Volledige overeenkomst

Deze websitevoorwaarden vormen de enige vermelding van de overeenkomst tussen u en de Website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website. Noch u, noch de website-eigenaar zijn gebonden aan enige expliciete stilzwijgende of stilzwijgende verklaring, garantie, belofte of dergelijke die hier niet is vastgelegd. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld, vervangen deze websitebepalingen en -voorwaarden alle eerdere verplichtingen, verbintenissen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, tussen u en de website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website.


10.2 Wijziging

De eigenaar van de website kan op elk moment de relevante algemene voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen wijzigen. U erkent dat door de website van tijd tot tijd te bezoeken, u gebonden zult zijn aan de huidige versie van de relevante bepalingen en voorwaarden (de “huidige versie”) en dat, tenzij anders vermeld in de huidige versie, alle voorgaande versies zullen worden vervangen door de huidige versie. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de actuele versie telkens wanneer u de website bezoekt.


10.3 Conflict

Waar een conflict of tegenspraak voorkomt tussen de bepalingen van deze websitevoorwaarden en andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels of kennisgevingen, zullen de andere relevante voorwaarden, beleidslijnen of kennisgevingen die specifiek betrekking hebben op een bepaald onderdeel of module van de website overheersen met betrekking tot uw gebruik van de relevante sectie of module van de website.


10.4 Ontheffing

Geen toegeeflijkheid of verlenging van de tijd die u of de Eigenaar van de Website aan de andere kunt verlenen, vormt een verklaring van afstand van, of door afwijzing of anderszins, beperking van enige bestaande of toekomstige rechten van de verstrekker in termen hiervan, behalve in het geval of in de mate dat de concessieverlener een schriftelijk document heeft ondertekend dat uitdrukkelijk afstand doet van of beperkingen oplegt aan dergelijke rechten.


10.5 Cessie

De website-eigenaar is gerechtigd zijn of haar rechten en verplichtingen in termen van relevante algemene voorwaarden, beleid en kennisgevingen aan een derde partij af te staan, te cederen en te delegeren.


10.6 scheidbaarheid

Alle bepalingen van relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels en mededelingen zijn, niettegenstaande de manier waarop ze zijn gegroepeerd of grammaticaal verbonden, van elkaar te scheiden. Elke bepaling van relevante voorwaarden en bepalingen, beleidslijnen en mededelingen, die in een rechtsgebied niet-afdwingbaar is of wordt, als gevolg van nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid, onrechtmatigheid of om welke reden dan ook, zal in dergelijke jurisdictie alleen en alleen in zoverre dat het is zo niet-afdwingbaar, wordt behandeld als pro non scripto en de overige bepalingen van relevante voorwaarden en bepalingen, beleid en kennisgevingen blijven volledig van kracht en van kracht.


10.7 Toepasselijke wetgeving

Alle relevante bepalingen en voorwaarden, beleid en kennisgevingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan de principes van conflictenrecht. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de vrederechter en de rechtbanken van het arrondissement Rotterdam met betrekking tot eventuele geschillen die zich voordoen in verband met de website, of enige relevante algemene voorwaarden, beleidsregels en mededelingen of enige aangelegenheden in verband daarmee of in verband daarmee.


10.8 Opmerkingen of vragen

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen hebt die voortvloeien uit de website, het privacy beleid of andere relevante voorwaarden en bepalingen, beleidsregels en mededelingen of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.

RETOURNEREN

Als particuliere klant kan u beroep doen op het herroepingsrecht (de bedenktijd).

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 5.70 euro per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.


Om gebruik te maken van dit recht dient u contact met ons op te nemen via email naar info@lrcholland.nl

Na bevestiging mag u het goed retourneren. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen naontvangen van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde ontvangen is.

Bepaalde producten die u via deze webwinkel koopt, zoals maar niet gelimiteerd tot verven op kleurcode, worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is hierop dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


Indien u producten retourneert, bewaar dan uw verzendbewijs goed.
U kunt producten retourneren naar het onderstaande adres:

Leather Repair Company Holland
Stoofweg 34
3253 MA Ouddorp


Voor onze professionele klantenbestaat er tot op heden geen herroepingsrecht. Het plaatsen van een bestelling staat gelijk tot het aanvaarden van al onze algemene voorwaarden.

Indien er zich een probleem stelt met onze facturatie, vragen wij u in eerste instantie om uw grieven bekend te maken via e-mail naar info@lrcholland.nl

Wij wensen wederzijds respectvolle relaties op te bouwen met al onze klanten en zullen al het mogelijke doen om eventuele fouten van onze kant zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.


Indien u, na voorgaande bemiddeling, nog steeds niet akkoord wenst te gaan met de factuur, dan dient u dit kenbaar te maken door een aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na ontvangst van desbetreffende factuur, te verzenden naar bovengenoemde adres. Dit aangetekend schrijven dient eveneens te worden voorafgegaan door een afzonderlijke e-mail. In beide schrijvens dient een duidelijke vermelding te staan van de betreffende factuur en dient te voorzien in een gegronde en wettelijke redevoering waarom u niet akkoord gaat met de factuur.


Na het ontvangen van het aangetekend schrijven, zullen wij de volgende stappen bepalen in samenspraak met onze adviseurs.

Retourneren van goederen zonder voorafgaand akkoord van onze kant zal onder geen beding aanvaard worden.

Wij zullen eveneens nooit overgaan tot het opnieuw inkopen van gekochte of reeds geleverde goederen van eender welk van onze professionele klanten of om eender welke reden.

Privacy beleid


LRC Holland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LRC Holland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01SEP2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van one. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. One is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. One maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. One behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. One houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.


Internetprovider
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo/Vodafone). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Ziggo?Vodafone) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Yuki. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Yuki is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. BizXpert gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Leather Repair Company Holland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Leather Repair Company Holland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

LRC Holland 

Stoofweg 34
3253 MA Ouddorp
Tel: 0611396056
E-mail:info@lrcholland.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Michaël De Geest